KORNEL MAKUSZYŃSKI


Mądrym być, to wielka sztuka, Ale dobrym - jeszcze większa!

Get Adobe Flash player
Grudzień 2022
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

GOŚCIMY

Odwiedza nas 76 gości oraz 0 użytkowników.

LOGO

NA TEREN SZKOŁY MOGĄ WEJŚĆ OSOBY Z ZEWNĄTRZ, PO WCZEŚNIEJSZYM TELEFONICZNYM UZGODNIENIU TERMINU SPOTKANIA, TYLKO WEJŚCIEM OD ULICY WAŁY JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 1, DZWONIĄC DOMOFONEM.

FILM OBOWIĄZKOWY DO OBEJRZENIA

SP3 26.03.20 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń przeciwpożarowych.

UWAGA: W dniu 01 czerwca 2020 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń przeciwpożarowych, realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu” zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z SIWZ wraz z załącznikami.

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2020 r. do godz. 11:00.


Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się poprzez transmisję online (w wyznaczonym terminie, na otwarcie ofert), zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych dot. Otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Link do transmisji z otwarcia ofert znajduje się poniżej:
https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu mająca siedzibę w Rawiczu, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń przeciwpożarowych” nr sprawy SP3 26.03.20  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ) dalej „ustawa Pzp”;
 5. dane mogą być przekazywane poza teren UE;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie (jeżeli dotyczy),
 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
 9. posiada Pani/Pan:
  a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
  b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  c)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

1.    Ogłoszenie o zamówieniu nr 539776-N-2020
2.    SIWZ nr SP3 23.03.20
3.    Oferta wraz z załącznikami nr 1 - 6
4.    Projekt umowy  - zał. nr 7
5.    Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym – zał. Nr 8
6.    STWiORB – zał. Nr 9
7.1. projekt wykonawczy urządzeń pożarowych  - zał. Nr 10
7.2  Ekspertyza techniczna stanu ochrony p. pożarowej budynku SP3
7.3  Postanodokumenty/PRZETARG/7.1.pdfwienia, opinia i zgłoszenie robót – zał. nr 10 
8.    Informacja z otwarcia ofert.
9.    Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
10.  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane.

 

 

Copyright © 2022 SP3RAWICZ  Rights Reserved.