„Wiedza nie składa się wyłącznie z faktów, zasad i teorii ,ale jest także zdolnością człowieka do racjonalnego wykorzystywania informacji” (Popławska 2007)
Oprócz obserwacji dokonywanych na lekcjach biologii ważny jest sposób pracy podczas lekcji, który zaciekawi i zainspiruje ucznia do poszukiwania, korzystania z różnych źródeł informacji i interpretowania znaczeń, zjawisk ,a także komunikowania się z koleżankami i kolegami . Takie możliwości stwarzają „Zajęcia rozwijające kreatywność i zainteresowanie na lekcjach biologii”. Celem zajęć realizowanych w naszej szkole w klasach VI b i VI c jest korzystanie z nabytej wiedzy i jej zapamiętywanie poprzez działanie. Uczeń korzysta z posiadanej wiedzy i nabywa nową w wyniku twórczego myślenia i samodzielnego dochodzenia do niej. Samodzielnie poszukuje , odkrywa i tworzy. Jest w pełni zaangażowany w wykonywanie zadań podczas lekcji. Aktywność uczniów podczas zajęć jest inspirowana przez nauczyciela, poprzez stosowanie odpowiednich metod, technik edukacyjnych i form pracy, uwzględniając specjalne potrzeby edukacyjne zarówno uczniów z trudnościami w uczeniu się, a także aktywizowania do samorozwoju uczniów zdolnych. Zajęcia pobudzają kreatywne myślenie czego wyrazem są pomysłowe i różnorodne prace uczniów. Uczniowie z dużym zaangażowaniem podchodzą do zadania, co pozwala im dostrzec przydatność nabytej wiedzy w praktyce .”Parzydełkowce” to jeden z wielu tematów, który zainspirował naszych uczniów do twórczości kreatywnej, jakże różnorodnej, co znalazło odzwierciedlenie w barwnych pracach uczniów.