KORNEL MAKUSZYŃSKI


Mądrym być, to wielka sztuka, Ale dobrym - jeszcze większa!

Get Adobe Flash player
Czerwiec 2020
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

GOŚCIMY

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.

LOGO
Akcja, aby utworzyc wirtualny chór z udziałem dzieci i młodzieży z Eucharystycznego Ruchu Młodych Archidiecezji Poznańskiej powstał z ramienia Sekretariatu ERM. Pomysł miał na celu zaangażowanie młodych ludzi do podejmowania wspólnych działań pomimo pozostawania w domu i braku spotkań. Nasz wirtualny chór ERM zadebiutował piosenką " Eucharystio, nie możemy żyć bez Ciebie..." W akcję włączyły się także dwie uczennice naszej szkoły: Weronika Winna z kl.8b i Maja Okupnik z kl.1a Do wzięcia udziału w akcji zaprosiła i zachęciła dziewczynki s.Agnes Schmidt Premiera chóru odbyła się 29 maja br., w dniu liturgicznego wspomnienia Patronki ERM, św. Urszuli Ledochowskiej.

Występ pod adresem:

https://erm.archpoznan.pl/wirtualny-chor-2/?fbclid=IwAR0jlNmF3ZQY3JI3wpo7ZP5MvDhm32EStFQnXuXzpQvzuLPsxA6cOobj6Lw
...wirtualne spotkanie! :)
21-22 maja uczniowie klasy 4a mieli uczestniczyć w wycieczce do Biskupina i Silverado City. Miała to być ich pierwsza wycieczka szkolna z długo wyczekiwanym ''nocowaniem''. Niestety, w związku z panującą obecnie sytuacją, realizacja wycieczki była niemożliwa. To, co udało nam się zrealizować, to wirutalne spotkanie na platformie Zoom. Uczniowie ostatni raz widzieli się ponad 2 miesiące temu. Jak widać na zdjęciach, takie spotkanie było wszystkim obecnym potrzebne i dało nam sporą dawkę pozytywnej energii. Już wkrótce następne! :)

SP3 26.03.20 - Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń przeciwpożarowych.

UWAGA: W dniu 01 czerwca 2020 roku zamieszczono informację, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na dostosowaniu budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń przeciwpożarowych, realizowane w ramach zadania budżetowego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu” zgodnie z zakresem i zapisami wynikającymi z SIWZ wraz z załącznikami.

Termin składania ofert: do dnia 01 czerwca 2020 r. do godz. 11:00.


Zamawiający informuje, że otwarcie ofert odbędzie się poprzez transmisję online (w wyznaczonym terminie, na otwarcie ofert), zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych dot. Otwarcia ofert w sytuacji zagrożenia epidemicznego

Link do transmisji z otwarcia ofert znajduje się poniżej:
https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA

Klauzula informacyjna wynikająca z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu mająca siedzibę w Rawiczu, ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych: adres e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Rawiczu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, montaż urządzeń przeciwpożarowych” nr sprawy SP3 26.03.20  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ) dalej „ustawa Pzp”;
 5. dane mogą być przekazywane poza teren UE;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmujący cały czas trwania umowy lub przez okres wskazany w umowie o dofinansowanie (jeżeli dotyczy),
 7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO i nie będą profilowane;
 9. posiada Pani/Pan:
  a)    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego);
  b)    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
  c)    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego) - wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
  d)    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:
a)    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b)    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c)    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO.

1.    Ogłoszenie o zamówieniu nr 539776-N-2020
2.    SIWZ nr SP3 23.03.20
3.    Oferta wraz z załącznikami nr 1 - 6
4.    Projekt umowy  - zał. nr 7
5.    Przedmiar robót wraz z kosztorysem zerowym – zał. Nr 8
6.    STWiORB – zał. Nr 9
7.1. projekt wykonawczy urządzeń pożarowych  - zał. Nr 10
7.2  Ekspertyza techniczna stanu ochrony p. pożarowej budynku SP3
7.3  Postanodokumenty/PRZETARG/7.1.pdfwienia, opinia i zgłoszenie robót – zał. nr 10 
8.    Informacja z otwarcia ofert.

To ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, organizowana  od 2004 r. przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Akcja odbywa się zawsze w maju.             

Cytaty o książkach

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła                                                                        

                                                                                          Wisława Szymborska

Gdyby ludzie czytali te same książki, żyliby w tym samym świecie

                                                                                            Olga Tokarczuk

Kto czyta książki, żyje podwójnie

                                       Umberto Eco

Ilekroć, odłożywszy książkę, snuć zaczniesz nić własnych myśli, tylekroć książka  cel zamierzony osiąga.

                                                                                                                        Janusz Korczak

Wszystkie dobre książki mają jedną cechę wspólną: są prawdziwsze, niż gdyby wydarzyły się faktycznie.

                                                                                                         Ernest Hemingway

Jeżeli nie lubisz czytać, to znaczy, że nie znalazłeś odpowiedniej książki

 1. K. Rowling

I z każdym dniem wiedziałem mniej, i z każdym dniem popadałem w rozpacz, że nigdy nie przeczytam tego, co powinienem przeczytać.

                                                                                                       Marek Hłasko

Nie wolno się na książki obrażać za to, że ich nie rozumiemy

                                                                          Katarzyna Nosowska

 

Książek nie czyta się po to, aby je pamiętać. Książki czyta się po to, aby je zapominać, zapomina się je zaś po to, by móc znów je czytać. Biblioteka jest zbiorem snów zapomnianych, ale utrwalonych, jest szansą nieustannego powrotu, a każdy powrót może  tu na powrót stać się pierwszym przyjściem

                                                                                                                Jerzy Pilch

Większość z nas nie może być wszędzie, rozmawiać ze wszystkimi, poznać wszystkich miast świata; nie mamy czasu, pieniędzy ani tylu przyjaciół. [...] jedynym sposobem na to, by przeciętny człowiek zobaczył dziewięćdziesiąt dziewięć procent  z tego, jest czytanie książek.

                                                                                                                   Ray Bradbury

Nowe książki pachną tak ładnie, że po prostu czuje się po zapachu, jak przyjemnie będzie je czytać.

                                                                                                           Astrid Lindgren

Kiedy się człowiek czymś interesuje, to książki przychodzą do niego. Książka poleca książkę.

                                                                                                             Zbigniew Herbert

Jest czytelnik gąbka, czytelnik lejek, czytelnik cedzidło i czytelnik sito. Gąbka wchłania w siebie wszystko, jak leci, jasne jest, że potem dużo z tego pamięta, lecz nie umie wydobyć najważniejszego. Lejek - przyjmuje jednym końcem, drugim zaś wszystko, co przeczytane,                     z niego wylatuje. Cedzak przepuszcza wino, a zatrzymuje winny osad; ten w ogóle nie powinien czytać i lepiej, żeby zajął się rzemiosłem. Sito zaś oddziela plewy, żeby otrzymać najlepsze ziarno.     

                                                                                                                Olga Tokarczuk

 

 

 

 

Copyright © 2020 SP3RAWICZ  Rights Reserved.